מדיניות הגנת המידע והשימוש בעוגיות (Cookies) של קונפידס*

מדיניות הגנת מידע זו (להלן, ״המדיניות״) חלה על כל הפעילויות של קונפידס דיגיטל בע״מ (להלן, ״קונפידס״ או ״אנו״) ביחס להגנה על מידע אישי שקונפידס אוספת, מעבדת ושומרת במהלך פעילויותה העסקית, לרבות דרך אתר האינטרנט (״אתר״) ןהאפליקציות (״אפליקציות״) שלה, כמו גם בכל ממשק אלקטרוני אחר של החברה עם נושאי מידע.

קונפידס רשומה בישראל, עם משרדיה הראשיים הממוקמים בשדרות רוטשילד 31, תל אביב-יפו, 6688301, ישראל; ומספר הרישום שלה הינו 514961325. בכל שאלה בנושא איסוף, עיבוד או שימוש במידע אישי הנוגע לכם (כפי שמוסבר להלן), אנא פנו אלינו דרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com

מסמך מדיניות זה מנוסחת בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

1. עקרונות כלליים

 • אנו מחויבים להבטיח שהמידע האישי ופרטיות המידע שלכם מוגנים בהתאם לפרקטיקות המקובלות, כמו גם בצורה העולה בקנה אחד עם המחויבויות המשפטיות הרלוונטיות החלות עלינו. מדיניות זו מסבירה את זכויותיכם בנוגע למידע האישי שאנו אוספים, מעבדים ועושים בו שימוש במהלך פעילותנו העסקית המתמשכת, לרבות דרך האתר, וכן את השימוש שאנו עושים באמצעי אבטחת מידע להגנה על זכויות אלה. המדיניות מתייחסת גם לשימוש של קונפידס בעוגיות (Cookies), כפי שמפורט במדיניות העוגיות להלן.
 • המידע האישי שלכם נאסף ונשמר על ידי קונפידס באופן חוקי, בהגינות ובשקיפות. בעיבוד המידע שלכם אנו פועלים בתום לב, באופן מידתי ובאמצעים טכנולוגיים וארגוניים הולמים למיתון הסיכונים הגלומים בעיבוד מידע אישי, במידת האפשר ובאופן סביר.
 • אנא היו מודעים לכך שאיסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלכם עשוי להתבצע על ידי מעבדי מידע חיצוניים מטעמנו במהלך הפעילות העסקית המתמשכת של קונפידס ואספקת שירותינו לכם. במסגרת חוזינו עם מעבדים חיצוניים כאלה, אנו דורשים מהם לציית כהלכה לחוקי וחקיקת הגנת המידע המשפטיים הרלוונטיים לשירותים שהם מספקים לנו.
 • אנו עשויים לשנות מדיניות זו מעת לעת, ושינויים כאלה יחולו מהרגע בו נודיע לכם על שינויים ו/או עדכונים כאלה, דרך האתר או בדרכים סבירות אחרות. 
 • לנושאי מידע שהם תושבי האיחוד האירופי, זכויותיכם בכפוף ל-General Data Protection Regulation (GDPR) מוגנות על ידי קונפידס בהתאם לעקרונות המפורטים להלן. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לזכויות הנוגעות ל-GDPRדרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com

2. זכויות נושאי מידע
 ביחס למידע האישי שלכם המעובד על ידינו, עשויות להיות לכם חלק או כל הזכויות הבאות, בכפוף לדין החל והקובע את מעמדכם כנושאי מידע; כמו גם לסמכות השיפוטית במיקומכם.

 • הסכמה – באם אתם נושאי מידע שעבורם רלוונטי עיבוד בהסכמה מפורשת, נעבד מידע אישי רק אם הבעתם את הסכמתכם לעיבוד כזה, אלא אם כן אנו מורשים אחרת או מחויבים מבחינה חוקית לאסוף וכן לעבד מידע אישי הנוגע לכם; והמידע יעובד אך ורק על בסיס הסכמתכם מדעת ויעשה בו שימוש רק למטרות שהוצהרו בתהליך ההסכמה (למשל, במטרה לשלוח לקונפידס ניוזלטרים ועדכונים נוספים), כפי שמתואר להלן.
 • הסרת ההסכמה –  תוכלו לסגת מהסכמתכם או לבטלה בכל עת על ידי שתודיעו לנו על כך ישירות דרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com. עם קבלת בקשתכם, ובכפוף לדין החל, אנו נמחק את המידע שלכם כמבוקש על ידכם, אלא אם כן החוק מחייב אותנו או מתיר לנו להמשיך ולהחזיק בו ובהסכמתכם לעיבודו, לרבות לשם אינטרסים עסקיים מתמשכים של קונפידס. לנסיגה מהסכמתכם לא תהיה כל השפעה על חוקיות עיבוד המידע האישי שלכם שבוצע לפני הנסיגה האמורה.
 • מזעור עיבוד המידע – אנו מעבדים ושומרים רק את מינימום המידע האישי שלכם הנדרש לצורך אספקת שירותינו לכם.
 • ״הזכות להישכח״ – אתם רשאים לבקש את מחיקת כל או חלק מהמידע האישי שלכם המצוי בידי קונפידס. לאחר קבלת בקשתכם דרך כתובת הדוא״ל, אנו נסיר את המידע האישי שלכם מכל רישומינו, תוך זמן סביר וישים מבחינה טכנולוגית, אלא אם כן ישנו אינטרס חוקי שלא למחוק את המידע האישי שלכם, או בסיס חוקי אחר להמשך עיבוד המידע. אנא הבינו שבמקרה בו יימחק המידע האישי שלכם על פי בקשתכם, ייתכן וקונפידס לא תוכל להמשיך ולספק לכם שירותים דרך האתר או דרך ממשקים אחרים, באופן מלא או חלקי. בבקשתכם למחיקת מידע, אתם נותנים את הסכמתכם באופן שלא יהיה ניתן לבטלה ומוותרים על כל טענה בדבר אי יכולתה של קונפידס לספק שירותים אמורים, או בדבר כל הפרעה או תפקוד לקוי שינבעו מכך. שימו לב שבקשתכם למחיקה עשויה להידחות על ידי קונפידס בשל מחסור במידע מזהה רלוונטי ומספיק שנמסר על ידכם.
 • ״הזכות לתיקון מידע״ – אתם רשאים לבקש תיקון של כל המידע האישי שלכם המצוי בידי קונפידס, או חלק ממנו. לאחר קבלת בקשתכם, אנו נתקן את המידע האישי שלכם, בהקדם האפשרי, הסביר והישים מבחינה טכנולוגית, אלא אם כן ישנו אינטרס חוקי שלא לתקן את המידע האישי שלכם, או בסיס חוקי אחר להמשך בעיבוד המידע. בבקשתכם לתיקון מידע, אתם נותנים את הסכמתכם באופן שלא יהיה ניתן לבטלה ומוותרים על כל טענה בדבר אי יכולתה של קונפידס לספק לכם שירותים, או בדבר כל הפרעה או תפקוד לקוי שינבעו מכך. שימו לב שבקשתכם למחיקה עשויה להידחות על ידי קונפידס בשל מחסור במידע מזהה רלוונטי ומספיק שנמסר על ידכם.
 • שקיפות וניידות של מידע אישי – אתם רשאים לבקש מקונפידס מידע אודות סוג המידע האישי אודותיכם שאנו מעבדים. אתם רשאים גם לקבלו בצורה נפוצה, מוכרת לשימוש וניתנת להזנה במחשב, בכפוף לישימות טכנולוגית ושיקולי חוקיות של קונפידס. אנא העבירו את בקשתם כאמור דרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com.
 • קבלת החלטות ממוכנת על בסיס המידע האישי שלכם – למרות שמצב זה הוא נדיר, אנו עשויים לקבל החלטות הנוגעות ליחסים העסקיים שלנו עמכם בהתבסס על אופרציות עיבוד ממוכן, ללא התערבות אנושית. אנו מתחייבים לתת לכם את ההזדמנות לקבל התערבות אנושית בהחלטה כזו, להביע את דעתכם ולקבל הסבר אודות ההחלטה. אנא שלחו את בקשתכם בנוגע לקבלת החלטות ממוכנת דרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com.
 • מידע אישי הנוגע לילדים ולקטינים – איננו אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי הנוגע לילדים ולקטינים מתחת לגיל 16, אלא אם כן אנו מחויבים לעשות זאת על פי דין. אם נהיה מודעים לכך שהועבר אלינו או נאסף על ידינו מידע אישי הנוגע לילדים או לקטינים מתחת לגיל 16 ללא הסכמה מדעת של הורה או אפוטרופוס חוקי, אנו נמחק מידע אישי מסוג זה בהקדם האפשרי. אנא העבירו כל בקשה בנושא זה דרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com.
 • בישום זכויות הגנת המידע הנ"ל, קונפידס מחויבת לספק תגובה מהירה ושקופה לבקשתכם, ככל שניתן. לכל שאלה בנוגע לזכויות אלה, אנא צרו עמנו קשר דרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com.

3. מדוע קונפידס משתמשת במידע האישי שלכם

 • קונפידס משתמשת במידע האישי שלכם על מנת לספק את השירותים המבוקשים על ידכם ולעבד את בקשותיכם. המידע האישי שלכם משמש גם עבור העוגיות והמעקב אחר השימוש בממשקים האלקטרוניים במהלך ההתקשרות ביניכם לבין קונפידס, לרבות, אך לא רק, השימוש שנעשה באתר ובאפליקציות, על מנת להבחין אתכם ממשתמשים אחרים, לשפר את שימושכם בממשקים הללו ולהבטיח שתוכן באתר ובממשקים רלוונטיים אחרים מוצג בצורה האפקטיבית ביותר עבורכם. מידע נוסף אודות השימוש שלנו בעוגיות ובמעקב השימוש שלכם, ניתן למצוא במדיניות העוגיות שלנו להלן.

4. סוגי המידע האישי שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו

 • המידע האישי הנאסף על ידי קונפידס ונעשה בו שימוש על ידה מוגבל למידע ההכרחי לנו על מנת לספק לכם את השירותים שאנו מציעים במהלך השירותים העסקיים המתמשכים שלנו, תוך פעילות תחת חובות הגנת המידע הרלוונטיות וחובות רגולטוריות אחרות. גישה אל המידע שלכם, כולל גישה פיזית, מוגבלת אך ורק לעובדי קונפידס ולגורמי צד ג׳ החתומים עמנו בחוזה ומשתמשים בו באופן בלעדי למטרות המתוארות להלן.
 • עשויות להיות נסיבות נדירות שבהן נבקש מכם מידע אישי רגיש, על מנת לספק לכם שירותים בתחומי העיסוק הנוכחיים שלנו. במקרים כאלה, נשתמש במידע זה רק למטרות אלה ונמחק אותו לאחר שהמטרה שלשמה המידע נאסף או עובד הסתיימה, אלא אם כן ישנה חובה חוקית שלא למחוק מידע זה.
 • המידע שנאסף ומעובד הוא גם כללי בטבעו (למשל, למטרות טכניות), וגם, באופן התלוי בשירותים שאתם בוחרים ועושים בהם שימוש, מידע אישי כגון שמכם, פרטי ההתקשרות שלכם, מספרים מזהים שונים, שם ספק האינטרנט שלכם, כתובת ה-IP שלכם, סוג הדפדפן ותוכנת המערכת, כמו גם האתרים שבהם ביקרתם לפני שהועברתם לאתר קונפידס, לרבות מילות מפתח שבהן נעשה שימוש לחיפושים והאתרים מהם הופניתם (למשל, מנועי חיפוש או תוכן מקושר).
 • עשויות להיות נסיבות שבהן עשוי להתרחש עיבוד אוטומטי של המידע האישי שלכם. כפי שהדבר נכון עבור מרבית הארגונים המתפעלים אתרים, אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ושומרים אותו בקבצי לוג. מידע זה כולל אך אינו מוגבל לכתובות IP, סוג הדפדפן, ספק שירות האינטרנט, דפי הפניה ויציאה, מערכות הפעלה, חותמת תאריך/זמן ומידע אודות רצף הקלקות (Clickstream). אנו עשויים להשתמש במידע זה לניתוח מגמות, לניהול האתר והאפליקציות, למעקב אחר תנועות משתמשים דרכם ולאיסוף מידע אודות בסיס המשתמשים שלנו כמכלול. אנו עשויים לקשר מידע זה, הנאסף אוטומטית, למידע אישי לצורך מטרות עסקיות לגיטימיות, כגון גילוי ומניעת פעילות שמקורה בהונאה; ומטרות אחרות המורשות מבחינה חוקית.
 • כאשר אתם מקבלים שירותים מקונפידס דרך האתר וממשקים אלקטרוניים אחרים, אתם עשויים להיות מנותבים למעבדי צד ג׳. כאשר אנו משתמשים במעבדי צד ג׳ כאלה, אנו מסתמכים על ספק השירות צד ג׳ שיעבד מידע אישי לצורך אספקת שירותים מסוימים; ואנו דורשים מהם באמצעות חוזה לציית לדיני הגנת המידע ולחוקים ורגולציות אחרים הישימים לשירותי העיבוד שלהם. אנא בדקו את תנאי הגנת המידע הרלוונטיים של ספק השירות הרלוונטי ואת ציותו לחוקים הישימים בטרם תשתמשו בכל שירות של מעבד מסוג זה. הדבר חל גם על כל קישור אל ומאתרים של רשתות, מפרסמים וחברות צד ג׳. אתרי צד ג׳ כאלה מופעלים אך ורק על ידי מדיניויות הגנת מידע של צדדי ג׳ אלה: מומלץ לגלות זהירות ולבדוק כל מדיניות וציות לחוק של צד ג׳ כזה, לפני שתספקו לו כל מידע אישי שלכם.
 • אנא שימו לב לכך שקונפידס עשויה לחשוף את המידע שלכם לגורם צד ג׳ אם נדרש לעשות זאת בכפוף לדין החל, לצו בית משפט או לרגולציה; או אם חשיפה כזו מאושרת אחרת וחיונית לתמיכה בכל חקירה או תביעה משפטית, אירוע פלילי או אחר, בהתאם לדין החל ולרגולציות.
 • קונפידס עשויה להצטרך להעביר את המידע המוגש על ידכם למטרות שתוארו לעיל לגורם צד ג׳ במיקומים שמחוץ למדינה בה אתם ממוקמים פיזית, ואשר עשויים לכלול גם מדינות אשר לא ידרשו רמת הגנה נאותה על המידע האישי שלכם בהשוואה לזו המסופקת במדינתכם. בעצם קבלתכם של מדיניות זו, אתם מסכימים להעברת מידע כמו זו המפורטת בסעיף זה.

5. ההגנה של קונפידס על המידע האישי שלכם

 • נקטנו בכל האמצעים הטכניים והארגוניים הסבירים והמקובלים בתעשייה בכדי להגן על המידע האישי שלכם מפני אובדן, שינוי, גניבה או גישה על ידי גורמים צד ג׳ שאינם מורשים לכך.
 • אנו לא נמכור, נשתף, נעביר או נשתמש במידע שאנו אוספים מכם למטרות אחרות שאינן אלה המוצהרות במפורש במדיניות זו.
 • אנו נמחק את המידע האישי שלכם היכן שהמטרה העסקית שעבורה נאסף או עובד המידע הפסיקה להיות רלוונטית, או אם דיני הגנת מידע ישימים דורשים מאתנו למחוק מידע אישי כזה.
 • על אף האמור לעיל, קונפידס לא תהיה מחויבת או אחראית בכל דרך, כולל פיננסית, לכל נזק או אובדן שיגרם משימוש שאינו הולם או מכל אירוע שיוביל להרס, אובדן, שינוי, חשיפה לא-מורשית או גישה מקריים או בלתי חוקיים למידע האישי שלכם. לפרטים נוספים אודות מגבלות המחויבות של קונפידס, אנא פנו אל תניית הפטור (Disclaimer) המופיעה באתר קונפידס.

6. מדיניות עוגיות

 • מדיניות עוגיות זו חלה על כל הפעילויות של קונפידס בנוגע לעוגיות שאנו אוספים ושומרים במהלך הפעילויות העסקיות שלנו, כולל דרך האתר וממשקים אלקטרוניים אחרים עם נושאי מידע שאנו מתפעלים.
 • הערה חשובה – המשך השימוש באתר קונפידס על ידכם מהווה את קבלתכם של מדיניות עוגיות זו.
 • מה זו "עוגייה"? עוגייה היא קובץ קטן שנשלח מאתר, הנשמר על ידי הדפדפן שלכם. המידע שבעוגייה יכול לשמש לזיהוי פעילותכם האחרונה עם קונפידס. עוגיות אינן יכולות להתקין תוכנה זדונית, כגון וירוסים, על מכשירכם, והן אינן שומרות כל מידע אישי שלכם או מידע אודות חשבונכם.
 • מדוע אנו משתמשים בעוגיות? אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשמור ולתחזק את ההגדרות וההעדפות הנבחרות של המשתמשים לשם שימוש עתידי (למשל, מיקום גיאוגרפי, נגישות והעדפות שפה), ולשם ניתוח סטטיסטי של ביצועי האתרים והאפליקציות, ניתוח מגמות וניטור וזיהוי שגיאות.
 • מהיכן מגיעות עוגיות? עוגיות מגיעות משני סוגי מקורות: צד א׳ וצד ג׳. סיווג זה מתייחס לדומיין האינטרנט המציב את העוגייה. 
 • עוגיות צד ג׳ הן עוגיות שהוצבו על ידי דומיין שונה מזה של האתר בו המשתמש מבקר. אם המשתמש מבקר באתר וישות אחרת מציבה עוגייה דרך האתר, תהיה זו עוגייה צד ג׳.
 • עוגיות צד א׳ הן אלה המוצבות על ידי אתר שבו מבקר המשתמש באותו רגע.
 • הצטרפות – כאשר אתם מבקרים לראשונה באתרים או באפליקציות, תינתן לכם האפשרות לקבל או לדחות את השימוש בעוגיות. אתם יכולים גם לשלוט בשימוש בעוגיות ברמת הדפדפן האינדיבידואלי. הנחיות לניהול שימוש בעוגיות יכולות להימצא עבור הדפדפנים הבאים ב:
 • אם אינכם מאפשרים שימוש בעוגיות, תוכלו עדיין להשתמש באתרים ובאפליקציות, אך יכולתכם להשתמש בכמה מהתכונות הקיימות בהם עשויה להיות מוגבלת או לא-זמינה. דפדפנים רבים מאפשרים הפעלה של מצב בו העוגיות נמחקות תמיד לאחר הביקור, ואתם מוותרים בזאת באופן שאינו ניתן לביטול ובצורה בלתי מותנית על כל טענה או דרישה בנושא זה. אם ברצונכם לבחור באופציה של יציאה מפרסום מבוסס-אינטרנט, לחצו כאן. אם אתם ממוקמים באיחוד האירופי לחצו כאן 
 • מצב ״אל תעקוב״/״פרטיות״ הוא פונקציה המאפשרת למשתמשים שלא להיות מעורבים במעקב אחריהם על ידי אתרים לשום מטרה, לרבות השימוש בשירותי ניתוח, רשתות פרסום ופלטפורמות חברתיות. 
 • אם הפעלתם את פונקציית ה״אל תעקוב״ בדפדפן שלכם, לא נעקוב אחריכם. זאת בנוסף על הבחירה באי-מעורבות באיסוף ובניתוח המידע על ידי האתר לצורך סטטיסטיקות האתר והאפליקציה.
 • קטגוריות העוגיות שבהן אנו משתמשים – קונפידס מציבה בעדיפות גבוהה את האבטחה והסודיות של המידע שהיא שומרת בעוגיות שבשימושנו. הקטגוריות בהן אנו משתמשים הן כדלקמן:
 • עוגיות ביצוע ("performance")– עוגיות אלה מאפשרות מעקב אחר התנהגותכם כמבקרי אתר, על מנת למדוד ביצועי אתר ולשפר את חוויית המשתמש שלכם.
 • עוגיות תפקוד ("functionality") – ישנם סוגים שונים של עוגיות בקטגוריה זו, והם משמשים להתאמת האתר לשימושכם האישי על ידי האפשרויות שאתם מציינים, למשל העדפת השפה שלכם.
 • עוגיות "טירגוט" ("targeting")– עוגיות אלה מסייעות לעקוב אחר פרסומות רלוונטיות עבורכם. הן עוזרות לתעד את שימושכם בפרסומות הללו, לרבות גבולות הנוגעים לתדירות שבה אתם צופים בהן.

יש לכם שאלות? בכל שאלה אודות השימוש בעוגיות על ידי קונפידס, אנא פנו אלינו דרך כתובת הדוא״ל info@konfidas.com.

 

*הנוסח הרשמי והקובע של מדיניות מדיניות הגנת המידע והשימוש בעוגיות (Cookies) של חברת קונפידס דיגיטל בע"מ הינו הנוסח באנגלית, באתר החברה כאן.

לקבלת הצעה בהתאמה אישית צרו קשר

לקבלת הצעה בהתאמה אישית צרו קשר